Torres, Tiago, Paulo Filipe, Francisco Menezes Brandão, Américo Figueiredo, António Pinto Soares, Artur Sousa Basto, Clarisse Rebelo, Osvaldo Correia, Paulo Ferreira, Ana Brasileiro, Pedro Mendes-Bastos, Maria João Paiva-Lopes, Gabriela Marques Pinto, Milton Severo, Denisa Mendonça, Pedro Oliveira, Manuela Selores, António Massa, Marta Pereira, Rui Tavares Bello, and on behalf of the Portuguese Psoriasis Group of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology. 2023. “Epidemiology of Psoriasis in Portugal: A Population-Based Study”. Acta Médica Portuguesa 36 (9). Lisbon, Portugal:541-49. https://doi.org/10.20344/amp.19048.